Zmieniono, 26 marca 2018 r.

 

Regulamin

V Zadaniowego Rajdu na Orientację PRZEPRAWA

Ropczyce, 1 września 2018 r.

 

 

I. CELE RAJDU:
- propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,

- pokazanie uczestnikom piękna Ropczyc i okolic,

- motywowanie do uczestnictwa w imprezach na orientację.

 

II. ORGANIZATOR:

Ropczycki Klub Biegowy ZABIEGANI

 

III. PATRONAT:

Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia umów patronatu medialnego. Postanowienia w nich zawarte,
a dotyczące w sposób bezpośredni uczestników, będą podane na stronie internetowej zawodów (www.przeprawa.jimdo.com). 
Burmistrz Ropczyc, Pan Bolesław Bujak objął patronat nad Przeprawą.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się 1 września 2018 r. w Ropczycach

i okolicach, w woj. podkarpackim.

 

V. BAZA RAJDU:

 

Zespół Szkół nr 1 w Ropczycach, ul. Wyspiańskiego 8 (wejście od boiska szkolnego)

 

VI. FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

Charakterystyka tras: kolejność potwierdzania punktów kontrolnych (PK) obowiązkowa, na wybranych PK zadania specjalne. Wspólny start wszystkich uczestników na danej trasie.

Trasy piesze (dystans w linii prostej na mapie!):

30 km – limit czasu 11 godzin,

15 km – limit czasu 6 godzin,

5 km – limit czasu 3 godzin.

 

Kategorie na każdej z tras:

kobiety OPEN* oraz mężczyźni OPEN*

* kategoria zostanie rozegrana, jeśli wystartuje w niej min. 5 zawodników.

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.

 

VII. MAPY I TEREN:

Kolorowe mapy, stan aktualności: lata 1980-1990. Teren pagórkowaty, miejscami las, pola uprawne, łąki, rzeki, strumienie, zabudowania. Cały teren pokrywa gęsta sieć dróg oraz ścieżek o różnych nawierzchniach: asfalt, błoto, żwir.

 

VIII. UCZESTNICTWO:

Warunki konieczne dopuszczenia do rajdu:
- w dniu zawodów, tj. 1 września 2018 r. uczestnik musi mieć ukończone 18 lat,

- uczestnik składa organizatorowi pisemne oświadczenie

o starcie na własną odpowiedzialność.

Na trasie 15 km i 5 km dopuszcza się start osób od 15. roku życia: pod opieką osoby pełnoletniej oraz po przedstawieniu pisemnej zgody opiekunów prawnych.

Łączny limit uczestników: 200 osób!

 

IX. ZGŁOSZENIA:

Udział w zawodach można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej przeprawa.jimdo.com do 29 sierpnia 2018 r. Po tym terminie można zgłaszać się osobiście w biurze zawodów 31 sierpnia i 1 września 2018 r. w miarę wolnych miejsc.

 

 

X. WPISOWE:

 

5 km

Płatne do

31 marca 2018 r.

Płatne do

29 sierpnia 2018 r.

Płatne w biurze zawodów

Uczniowie
i studenci do 26 lat

10 zł

15 zł

20 zł

Pozostali

20 zł

25 zł

30 zł

 

 

15 km

Płatne do

31 marca 2018 r.

Płatne do

29 sierpnia 2018 r.

Płatne w biurze zawodów

Uczniowie
i studenci do 26 lat

20 zł

25 zł

30 zł

Pozostali

30 zł

35 zł

40 zł

 

 

30 km

Płatne do

31 marca 2018 r.

Płatne do

29 sierpnia 2018 r.

Płatne w biurze zawodów

Uczniowie
i studenci do 26 lat

30 zł

35 zł

40 zł

Pozostali

40 zł

45 zł

50 zł

 

 

Decyduje data zaksięgowania pieniędzy na koncie. Uczniowie i studenci przy rejestracji w biurze rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

 

XI. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Wpisowe obejmuje:

- kartę startową oraz mapę,
- ciepły posiłek w bazie rajdu,
- wodę w wyznaczonych punktach trasy,

- ubezpieczenie NNW na czas rajdu dla każdego uczestnika,
- toalety oraz prysznice w bazie rajdu,
- parking samochodowy niestrzeżony przy bazie rajdu,

- inne materiały w miarę napływu świadczeń,

- (brak noclegu na sali!)

 

XII. WYPOSAŻENIE:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:

- kompas,
- apteczka pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna – NRC),
- sprawny telefon komórkowy (z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu),
- dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Zalecane wyposażenie:
- zapas jedzenia, woda,
- nakrycie głowy,

- gwizdek.

 

XIII. NAGRODY:

Za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii* puchary oraz nagrody rzeczowe (głównie sprzęt sportowy). Inne nagrody w miarę napływu świadczeń.

* kategoria zostanie rozegrana, jeśli wystartuje w niej min. 5 zawodników.

Wręczenia nagród będą odbywać się na bieżąco (gdy zawodnicy z podium dotrą na metę).

Losowanie upominków wśród uczestników obecnych na zakończeniu imprezy.

 

XIV. RAMOWY PROGRAM RAJDU:

31 sierpnia (piątek)
- 17.00 – 20.00 zapisy w biurze zawodów

1 września (sobota)
- od 06.30 praca biura zawodów, zapisy
- 07.50 odprawa techniczna trasy 30 km

- ok. 08.00 START trasy 30 km

- 10.50 odprawa techniczna tras 5 km   i   15 km

- 11.00 START tras 5 km   i   15 km

- 20.00 zakończenie imprezy, losowanie upominków

 

XV. NOCLEGI:

- brak noclegu!

 

XVI. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE:

Podstawowym celem jest to, aby w limicie czasowym pokonać (biegnąc lub maszerując) całą trasę, potwierdzając obecność na wszystkich punktach kontrolnych (PK). Długość tras została obliczona w liniach prostych na mapie! Start wszystkich uczestników na danej trasie odbywa się jednocześnie. Wszelkie przerwy na trasie

i w bazie rajdu są wliczane w czas przejścia trasy. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie

i potwierdzenie minimum jednego PK trasy oraz oddanie karty startowej na mecie rajdu w limicie czasu.

O klasyfikacji w pierwszej kolejności decyduje liczba potwierdzonych PK w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje czas przejścia. Do czasu pokonania trasy dolicza się ewentualne kary czasowe uzyskane w zadaniach specjalnych. Uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu lub zgubi kartę startową, będzie niesklasyfikowany (NKL). Uczestnikowi, który nie dotrze do mety o własnych siłach, odejmuje się połowę uzyskanych punktów kontrolnych (zaokrąglając na korzyść zawodnika).

 

XVII. POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK):

 

Punkt kontrolny oznaczony jest biało-czerwonym lampionem z dwuelementowym kodem na kartce papieru formatu A4 (Rys. 1).

Rys. 1 Schemat lampionu

 

Jest zawieszony na drzewie, płocie lub innym obiekcie

w miejscu charakterystycznym. Do lampionu dołączony jest perforator, którym należy zaznaczyć pole na karcie startowej odpowiadające danemu PK. O ewentualnym braku lampionu/perforatora prosimy niezwłocznie poinformować organizatora telefonicznie. Gdy na PK znajduje się sędzia, może on w inny sposób potwierdzić obecność zawodnika,

o czym go poinformuje.


XVIII. ZADANIA SPECJALNE:

Czas wykonania zadań specjalnych jest wliczany do łącznego czasu rajdu. W przypadku oczekiwania na zwolnienie stanowisk zadań specjalnych czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy.

O sposobie oceny zadania informuje sędzia obsługujący dane zadanie. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od wykonywania zadania specjalnego, wówczas uzyskuje on maks. karę czasową. Kary czasowe za niewykonanie lub niepoprawne wykonanie zadania dolicza się do całkowitego czasu przejścia trasy. Należy spodziewać się zadań sprawnościowych, logicznych oraz na spostrzegawczość.

 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnik, który nie zgłosił się na starcie, traci prawo do zwrotu opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, opóźnienia godziny startu, wydłużenia limitu czasowego na pokonanie trasy w razie niesprzyjających okoliczności losowych. Protesty można składać w formie pisemnej lub ustnej do 3 dni po ogłoszeniu wyników wstępnych. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 24 godzin, po czym zostanie ogłoszona klasyfikacja końcowa. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników w bazie rajdu. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wobec innych uczestników, osób trzecich oraz ich mienia organizator nie odpowiada. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście. Przez cały czas trwania rajdu zawodnik powinien mieć widoczny numer startowy. Każdy uczestnik musi odmeldować się po rajdzie do godziny 20.00 dnia 1 września 2018 r.
w jeden z poniższych sposobów:

a) w biurze zawodów,

b) telefonicznie.

Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa!

Korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie rajdu jest niedozwolone. Na terenie bazy rajdu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na odprawie technicznej przed startem. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją.

 

 

regulamin 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 178.6 KB